Nieuws


Tolbert, 19 december 2016

Inpakken kerstpakketten voor medewerkers Novatec

Net als vorig jaar hebben de medewerkers van de kernformatie van Novatec ook nu weer met z’n allen de kerstpakketten ingepakt voor alle medewerkers van Novatec. Het bleek nog niet zo eenvoudig om het tempo van de lopende band bij te houden maar na een ochtend hard zwoegen stonden er uiteindelijk 550 kerstpakketten klaar. Deze worden op 21 december a.s. tijdens de kerstbijeenkomst voor het personeel aan de medewerkers overhandigd.

Bestuur, directie en medewerkers van Novatec wensen u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017!


 

Tolbert, 2 december 2016

Bestuurders Novatec helpen mee bij samenstellen kerstpakketten

Op vrijdag 2 december 2016 vergaderde het Dagelijks Bestuur van Novatec. Na een korte vergadering van de vijf wethouders werd door hen in een breed overleg met de voltallige Ondernemingsraad, de voorzitter van de Wsw Adviesraad en het management van Novatec gesproken over de toekomst van het bedrijf. Na afloop van deze twee vergaderingen gingen de bestuurders aan het werk op de inpakafdeling. Zij hielpen daar de medewerkers bij het samenstellen van kerstpakketten. In deze maand is een groot aantal medewerkers van het beschutte werkbedrijf hiermee bezig. In korte tijd worden door Novatec ongeveer 10.000 kerstpakketten verwerkt. Een prestatie van formaat. Eén van de bestuurders kreeg daarbij te horen: “Zo weten jullie ook eens wat echt werken is.” Een uitspraak gedaan met een glimlach. Door de medewerkers werd het meewerken van de wethouders erg op prijs gesteld.

bestuurders-novatec-helpen-mee-bij-samenstellen-kerstpakketten


Tolbert, 31 oktober 2016

Bedrijfsbezoeken Novatec oktober 2016

Op 31 oktober jl. heeft een delegatie twee bedrijven bezocht waar medewerkers van Novatec-NovaWork via Begeleid werken of detachering werkzaam zijn. De delegatie bestond uit het Algemeen Bestuur, de bedrijfsleiding van Novatec, de adviseur arbeidsbemiddeling en de twee jobcoaches van beide bedrijven.

In de ochtend is een bezoek gebracht aan de Keuningshof in De Wilp. In totaal werken hier 17 werknemers, inclusief 3 medewerkers vanuit Novatec-NovaWork.

De Keuningshof is een zorgboerderij van de familie Meindertsma. Er wonen ongeveer 25 cliënten. Ook komen er 50 cliënten voor dagactiviteiten. De zorgboerderij is het afgelopen jaar flink verbouwd. Aan deze verbouwing hebben de medewerkers van Novatec-NovaWork volop meegewerkt.

Tijdens een voortreffelijke lunch in de Keuningshof is gediscussieerd over de ingewikkelde “papieren” regelingen in de zorg.

In de middag is het bezoek voortgezet bij VCN Mass Turning in Leek. Ook VCN is een echt familiebedrijf. De heer Van Die, een van de twee directeuren, heeft een rondleiding in het bedrijf verzorgd.

VCN is een zeer modern bedrijf dat allerlei soorten metaal (staal, roestvrij staal, koper, etc.) verspaant. De verspaning vindt plaats door computergestuurde machines die volautomatisch 24 uur per dag doordraaien. De producten van VCN worden wereldwijd geëxporteerd.

Bij VCN werken ongeveer 55 werknemers, inclusief 12 medewerkers van Novatec-NovaWork. De 12 medewerkers werken in de technische dienst, in het magazijn en de logistiek of voeren soldeerwerkzaamheden uit.


Tolbert, 6 oktober 2016

Keurmerk Veilig Voedsel voor Foodafdeling

Als eerste SW-bedrijf in Noord-Nederland voldoet de afdeling Food van Novatec aan de richtlijnen, regels en normen van HACCP. HACCP is een manier van werken waarmee je ervoor zorgt dat de veiligheid van het eten niet in gevaar komt. Op 6 oktober werd het keurmerk Veilig Voedsel door de Stichting Veiligvoedsel.nl aan Novatec uitgereikt.

Gert-Jan Hemmers, de directeur van Veiligvoedsel.nl reikte het keurmerk in een bomvolle kantine uit aan de directeur van Novatec, Henk Hofman. Hemmers zette de medewerkers van Novatec, en in het bijzonder de medewerkers van de Foodafdeling, op een zeer humoristische wijze in het zonnetje.

Hemmers vertelde dat het behalen van het keurmerk betekent dat de Foodafdeling voldoet aan de HACCP-normen, richtlijnen en regels. De Foodafdeling is op 147 punten beoordeeld en zeer goed bevonden. Het hoogste cijfer dat te halen is, is een 10. De Foodafdeling scoort een 9.32!

Novatec is het eerste SW-bedrijf in de drie Noordelijke provincies die dit keurmerk heeft behaald en tegelijk het SW-bedrijf met de hoogste score van alle SW-bedrijven in Nederland.

 

feest-food

feest-food-2

 


Tolbert, 22 september 2016

Vlamingen onder de indruk van Novatec

In België is de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking anders geregeld dan in Nederland. Een gezelschap van Belgische bestuurders, ambtenaren en directeuren kwam kijken hoe we het in Nederland doen.

In België zijn ook beschutte bedrijven, maar die zijn bedoeld voor iedereen die een arbeidsbeperking heeft: licht of zwaar. In Nederland zijn de mensen met een lichte beperking meestal aan de slag buiten het beschutte bedrijf. In België blijven ze bijna allemaal werken binnen het beschutte bedrijf. Daarnaast zijn er sociale werkplaatsen. Die die zijn weer bedoeld voor mensen die om psychische redenen (tijdelijk) niet aan het werk kunnen. Er zijn dus nogal wat verschillen. 

Bezoek
De Belgen wilden wel eens weten hoe wij het in Nederland doen. Een Vlaamse delegatie van de Federatie Beschermde Werkplaatsen Provincie Antwerpen kwam op bezoek. Het gezelschap bestond uit directeuren, managers, beleidsmedewerkers en wethouders (in België heten wethouders ‘schepenen’). Zij hadden op 22 september onder andere Novatec uitgekozen om te komen kijken.

Afwisseling
Na een rondje over de afdelingen waren zij onder de indruk van ons bedrijf, en dan vooral van de vele soorten werkzaamheden en de afwisseling die wij in huis hebben. Zij vonden wel dat we wat meer mochten vragen voor ons werk. Dan kwamen we gelijk uit de rode cijfers, dachten ze. We hebben ze natuurlijk uitgelegd dat de rode cijfers vooral worden veroorzaakt door de afnemende subsidie van de overheid.

 

foto-vlamingen

 


Tolbert, 30 juni 2016

Samenwerking Novatec en ISD Noordenkwartier

Novatec gaat werkervaringsplaatsen beschikbaar stellen voor cliënten van de ISD Noordenkwartier. In een werkgroep samengesteld uit mensen van de ISD en van Novatec is het project geconcretiseerd. Het is de bedoeling dat er 10 tot 15 werkervaringsplaatsen voor cliënten van de ISD beschikbaar komen binnen het beschutte werkbedrijf van Novatec. Uitgaande van een gemiddelde doorlooptijd van drie maanden per cliënt kunnen er op jaarbasis 40 tot 60 mensen worden geplaatst. Op 30 juni jl. is de feestelijke aftrap gegeven van het project in aanwezigheid van de voorzitters en directeuren van beide organisaties en de leden van de werkgroep.

 


Tolbert, 16 februari 2016

Novatec biedt crediteuren in faillissement Timmerfabriek Barsema Tolbert BV akkoord aan

Curator ondersteunt aanbieden van dit akkoord

Het werkvoorzieningschap Novatec biedt de crediteuren in het faillissement van Timmerfabriek Barsema Tolbert BV (hierna te noemen: Timmerfabriek Barsema) een akkoord aan. Daardoor krijgen deze crediteuren een bepaald percentage van hun vordering betaald. Curator Leen Hooites van PlasBossinade advocaten en notarissen heeft aangegeven het akkoord te zullen ondersteunen. Indien de crediteuren met het akkoord instemmen, komt daarmee formeel een einde aan het faillissement van Timmerfabriek Barsema.

Op 7 december 2010 is Timmerfabriek Barsema failliet verklaard. De curator van Timmerfabriek Barsema heeft in september 2012 tegen (onder andere) Novatec een rechterlijke procedure aangespannen. Inzet van deze procedure was de aansprakelijkheid van Novatec voor het tekort in het faillissement op grond van onbehoorlijk bestuur. Dit omdat de onderneming van Timmerfabriek Barsema zonder vooruitzicht op winstgevendheid zou zijn voortgezet en omdat de jaarrekening van Timmerfabriek Barsema niet tijdig is gepubliceerd. Novatec was ten tijde van de faillietverklaring enig aandeelhouder van Timmerfabriek Barsema.

Begin 2014 heeft de rechter partijen opgeroepen te trachten in overleg uit de problematiek te komen. Sindsdien hebben de curator en Novatec onderhandeld over een mogelijke minnelijke oplossing van de procedure. Novatec heeft zich bereid verklaard om een bedrag beschikbaar te stellen waarmee aan de crediteuren van Timmerfabriek Barsema een akkoord kan worden aangeboden. Met het beschikbaar gestelde bedrag kunnen de boedelcrediteuren en preferente crediteuren naar verwachting (bijna) volledig voldaan worden en de concurrente crediteuren van Timmerfabriek Barsema tot ongeveer 50% van het bedrag van hun vordering.

Binnenkort benadert Novatec, mede namens de curator, de crediteuren met het akkoord.


Tolbert, 8 februari 2016

Voortzetting dienstverband directeur Novatec

Het algemeen bestuur heeft vandaag, met instemming van de Ondernemingsraad, besloten om de detacheringsovereenkomst van Henk Hofman als directeur van Novatec met ingang van 1 april 2016 uit te breiden tot 36 uur per week en voort te zetten voor de periode van in ieder geval één jaar, met de intentie om de detachering te verlengen tot uiterlijk 1 januari 2019.