Vergadering Algemeen Bestuur 31 oktober 2016

 

1.    Opening

2.    Vaststelling van de agenda
Bijgevoegde documenten:
01 Agenda AB 31-10-2016

3.    Mededelingen

4.    Notulen en actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur,
d.d. 11-07-2016
Bijgevoegde documenten:
02 Notulen AB 11-07-2016
03 Actielijst AB 11-07-2017

5.    Ingekomen stukken
Bijgevoegde documenten:
04 Provincie Groningen, d.d. 25-07-2016: Begroting 2017; repressief toezicht

        Verzonden stukken
Bijgevoegde documenten:
05 College van BenW, d.d. 11-07-2016: Besluitvorming algemeen bestuur over beleidsbegroting 2017 c.a.
06 Wsw Adviesraad, d.d. 11-07-2016: Besluitvorming algemeen bestuur over beleidsbegroting 2017 c.a.
07 Wsw Adviesraad, d.d. 11-07-2016: Jaarbericht 2015
08 College van B&W, d.d. 11-07-2016: Voorziening ‘nieuw beschut’ in het werkgebied van Novatec

6.    Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Novatec 2006
Bijgevoegde documenten:
09 Memo DB aan AB – Tweede wijziging GR Novatec 2006

7.    Onderzoek gemeente Noordenveld naar uitvoering Wsw en Participatiewet
10 Advies onderzoek Novatec en ISD Noordenkwartier 25 oktober 2016
11 Besluit college 25102016 rapport onderzoek Novatec en ISD Noordenkwartier
12 Uitnodiging verkennende gesprekken

8.    Vergaderschema Algemeen Bestuur Novatec 2017
Bijgevoegde documenten:
13 Concept vergaderschema DB/AB Novatec 2017

9.    Rondvraag

10.   Vaststelling van de volgende vergadering
MAANDAG 12 DECEMBER 2016 VAN 14.00-15.00 UUR in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert.

11.   Sluiting