Vergadering Algemeen Bestuur 12 juli 2017

1.    Opening

2.    Vaststelling van de agenda
Bijgevoegde documenten:
Agenda AB 12-07-2017

3.    Mededelingen

4.    Notulen en actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, d.d. 18-05-2017
Bijgevoegde documenten:
Notulen AB-vergadering 18-05-2017
Actielijst AB-vergadering 18-05-2017

5.    Ingekomen stukken
Bijgevoegde documenten:
WSW Adviesraad Novatec, d.d. 23-05-2017: Jaarbericht 2016
– Provincie Groningen, d.d. 07-06-2017: Jaarrekening 2016
Gemeente Leek, d.d. 08-06-2017: Zienswijze Financieel Kader

– WSW Adviesraad, d.d. 08-06-2017: Advies Begroting 2018
Gemeente Grootegast, d.d. 23-06-2017: Zienswijze Begroting 2018
Gemeente Marum, d.d. 28-06-2017: Zienswijze Begroting 2018
Gemeente Zuidhorn, d.d. 28-06-2017: Zienswijze Begroting 2018
Gemeente Leek, d.d. 03-07-2017: Zienswijze Begroting 2018
OR, d.d. 03-07-2017: Advies Begroting 2018
Gemeente Noordenveld, d.d. 05-07-2017: Zienswijze Begroting 2018

        Verzonden stukken
Bijgevoegde documenten:
Colleges van BenW, d.d. 23-05-2017: Jaarverslag en jaarrekening 2016 Novatec

6.    Beleidsbegroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 Novatec, versie 0.2 van 26 april 2017
Bijgevoegde documenten:
– Memo G.J. Hesselink en H.K. Hofman inzake Vaststelling Beleidsbegroting 2018 en bevestiging Meerjarenraming 2019-2021

7.    Jaarbericht 2016 van de Wsw Adviesraad Novatec
Bijgevoegde documenten:
Memo H.K. Hofman inzake Jaarbericht 2016 Wsw Adviesraad Novatec 

8.    Stand van zaken toekomst Gemeenschappelijke Regeling Novatec
Koersbepaling gemeente Noordenveld m.b.t. uitvoering Wsw en Participatiewet (mondeling)
– Herindeling Westerkwartier (mondeling)

9.   Rondvraag

10. Vaststelling van de volgende vergadering
Donderdag 19 oktober 2017 van 14.00-15.00 uur in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert.

11.  Sluiting