Vergadering Algemeen Bestuur in liquidatie 19 juni 2019

1.    Opening

2.    Vaststelling van de agenda
Bijgevoegde documenten:
Agenda AB 19-06-2019

3.    Mededelingen

4.    Notulen en actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, d.d. 13-12-2018
Bijgevoegde documenten:
Notulen AB-vergadering 13-12-2018
Actielijst AB-vergadering 13-12-2018

5.   Samenstelling AB en DB tijdens vereffeningsfase
Bijgevoegde documenten:
Memo E. Ebens, d.d. 13-06-2019

6.   Ingekomen stukken en verzonden stukken
Bijgevoegde documenten:
a. Wsw Adviesraad, d.d. 16-04-2019: Jaarbericht 2018 Wsw Adviesraad
b. EY, d.d. 02-05-2019: Accountantscontrole 2018

7.   Jaarverslag en jaarrekening 2018 Novatec
Bijgevoegde documenten:
Memo G.J. Hesselink en H.K. Hofman, d.d. 13-06-2019
Jaarverslag en jaarrekening 2018 Novatec, versie 0.1  d.d. 16-04-2019
Verslag accountantscontrole EY 2018 Novatec, d.d. 02-05-2019
Brief DB Novatec aan colleges BenW over jaarverslag en -rekening 2018; verslag accountantscontrole, d.d. 06-05-2019

8.   Jaarbericht 2018 Wsw Adviesraad
Bijgevoegde documenten:
Memo H.K. Hofman, d.d. 13-06-2019

9.   Toekomst gemeenschappelijke regeling Novatec
a. Inbedding bedrijf Novatec in nieuwe gemeente Westerkwartier
b. Uitvoering Dienstverleningsovereenkomsten met gemeente Noordenveld

10.  Rondvraag

11.  Vaststelling van de volgende vergadering
Op dit moment nog geen duidelijkheid wanneer een volgende vergadering belegd moet worden.

12.   Sluiting