Vergadering Algemeen Bestuur 13 december 2018

1.    Opening

2.    Vaststelling van de agenda
Bijgevoegde documenten:
Agenda AB 13-12-2018

3.    Mededelingen

4.    Notulen en actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, d.d. 02-11-2018
Bijgevoegde documenten:
Notulen AB-vergadering 02-11-2018
Actielijst AB-vergadering 02-11-2018

5.    Ingekomen stukken en verzonden stukken
Bijgevoegde documenten:
a. Gemeente Noordenveld, d.d. 27-11-2018: Opheffing gemeenschappelijke regeling Novatec
A. 
College van BenW, d.d. 02-11-18: Besluitvorming AB over ‘voorgenomen liquidatieplan’ Novatec

6.   Derde kwartaalrapportage 2018 Novatec
Bijgevoegde documenten:
Memo G.J. Hesselink en E. Perdon, d.d. 07-12-2018

7.   Vaststelling Liquidatieplan Novatec
Bijgevoegde documenten:
Memo H.K. Hofman, d.d. 07-12-2018

8    Toekomst gemeenschappelijke regeling Novatec
a. Opheffing GR Novatec; stand van zaken besluitvorming colleges en raden
b. Inbedding Novatec in nieuwe gemeente Westerkwartier
c. Dienstverleningsovereenkomsten met gemeente Noordenveld

9.    Rondvraag

10.  Vaststelling van de volgende vergadering
Donderdag 11 april 2019 van 16.00-17.00 uur in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert

11.   Sluiting