Vergadering Algemeen Bestuur 18 mei 2017

1.    Opening

2.    Vaststelling van de agenda
Bijgevoegde documenten:
Agenda AB 18-05-2017

3.    Mededelingen

4.    Notulen en actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, d.d. 06-04-2017
Bijgevoegde documenten:
Notulen AB-vergadering 06-04-2017
Actielijst AB-vergadering 06-04-2017

5.    Ingekomen stukken
Bijgevoegde documenten:
– OR, d.d. 16-03-2017: Jaarverslag 2016
OR, d.d. 18-04-2017: Brief aan de gemeenteraden over toekomst Novatec

Gemeente Zuidhorn, d.d. 21-04-2017: Tweede wijziging GR Novatec

        Verzonden stukken
Bijgevoegde documenten:
Colleges van BenW, d.d. 07-04-2017: Financieel kader Novatec 2018-2021
Wsw Adviesraad, d.d. 10-04-2017: Besluitvorming Algemeen Bestuur over Financieel kader Novatec 2018-2021

6.    Jaarverslag en jaarrekening Novatec 2016
Bijgevoegde documenten:
– Memo G.J. Hesselink en H.K. Hofman namens het DB – Vaststellen van jaarverslag en jaarrekening Novatec 2016
– Eindconcept jaarverslag en jaarrekening 2016 Novatec, versie 0.1 van 3 april 2017
EY: Accountantscontrole 2016, d.d. 13-04-2017
Brief DB aan de Colleges van BenW bij document jaarverslag en jaarrekening 2016; verslag accountantscontrole 2016
 

7.    Stand van zaken toekomst Gemeenschappelijke Regeling Novatec
Koersbepaling gemeente Noordenveld m.b.t. uitvoering Wsw en Participatiewet (mondeling)
– Herindeling Westerkwartier (mondeling)

8.  Rondvraag

9.   Vaststelling van de volgende vergadering
Woensdag 12 juli 2017 van 14.00-15.00 uur in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert.

10.  Sluiting