Vergadering Algemeen Bestuur 19 oktober 2017

1.    Opening

2.    Vaststelling van de agenda
Bijgevoegde documenten:
Agenda AB 19-10-2017

3.    Mededelingen

4.    Notulen en actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, d.d. 12-07-2017
Bijgevoegde documenten:
Notulen AB-vergadering 12-07-2017
Actielijst AB-vergadering 12-07-2017

5.    Ingekomen stukken
Bijgevoegde documenten:
– Provincie Groningen, d.d. 28-07-2017: Begroting 2018

        Verzonden stukken
Bijgevoegde documenten:
Wsw Adviesraad, d.d. 14-07-2017: Jaarbericht 2016 Wsw Adviesraad
Wsw Adviesraad, d.d. 18-07-2017: Besluitvorming AB over beleidsbegroting 2018 c.a.

Colleges van BenW, d.d. 18-07-2017: Besluitvorming AB over beleidsbegroting 2018 c.a.

6.    Verlenging sociale statuten Novatec
Bijgevoegde documenten:
Memo H.K. Hofman namens het Dagelijks Bestuur, d.d. 03-10-2017

7.    Vergaderschema Algemeen Bestuur 2018 (concept)
Bijgevoegde documenten:
– Memo M. Boonstra en H.K. Hofman, d.d. 09-10-2017

8.    Stand van zaken toekomst Gemeenschappelijke Regeling Novatec
Koersbepaling gemeente Noordenveld m.b.t. uitvoering Wsw en Participatiewet (mondeling)
– Herindeling Westerkwartier (mondeling)
 

9.    Rondvraag

10.  Vaststelling van de volgende vergadering
Donderdag 14 december 2017 van 12.00-13.00 uur in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert.

11.   Sluiting