Vergadering Algemeen Bestuur 2 november 2018

1.    Opening

2.    Vaststelling van de agenda
Bijgevoegde documenten:
Agenda AB 02-11-2018

3.    Mededelingen

4.    Notulen en actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, d.d. 17-05-2018
Bijgevoegde documenten:
Notulen AB-vergadering 17-05-2018
Actielijst AB-vergadering 17-05-2018

5.    Ingekomen stukken en verzonden stukken
Bijgevoegde documenten:
a. Provincie Groningen, d.d. 08-06-2018: Jaarrekening 2017
b. Wsw Adviesraad Novatec, d.d. 24-10-2018: Adviesaanvraag ‘voorgenomen liquidatieplan’ Novatec (is als bijlage 7 opgenomen in het memo onder agendapunt 6)
c. Ondernemingsraad Novatec, d.d. 29-10-2018: Conceptadvies voorgenomen liquidatieplan Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Novatec (is als bijlage 6 opgenomen in het memo onder agendapunt 6)
A. College van BenW, d.d. 18-05-20 18: Jaarverslag en jaarrekening 2017 Novatec

6.    Definitief besluit inzake het ‘voorgenomen liquidatieplan’ Novatec
Bijgevoegde documenten:
Memo H.K. Hofman, d.d. 30-10-2018

7.    Toekomst gemeenschappelijke regeling Novatec
a. Opheffing GR Novatec; stand van zaken besluitvorming colleges en raden
b. Inbedding Novatec in nieuwe gemeente Westerkwartier
c. Dienstverleningsovereenkomsten met gemeente Noordenveld

8.    Rondvraag

9.  Vaststelling van de volgende vergadering
Donderdag 13 december 2018 van 14.00-15.00 uur in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert.

10.   Sluiting