Vergadering Algemeen Bestuur in liquidatie 30 oktober 2020


1.    Opening

2.    Vaststelling van de agenda
Bijgevoegde documenten:
Agenda AB 30-10-2020

3.    Mededelingen
– Stand van zaken juridische procedure ING Renteswap

4.    Notulen en actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, d.d. 19-06-2019
Bijgevoegde documenten:
Notulen AB-vergadering Novatec in liquidatie, d.d. 19-06-2019
Actielijst AB-vergadering Novatec in liquidatie, d.d. 19-06-2019

5.   Ingekomen stukken en verzonden stukken
Bijgevoegde documenten:
a. Provincie Groningen, d.d. 12-07-2019: Jaarverslag en jaarrekening 2018 Novatec
b. Gemeente Westerkwartier, d.d. 16-10-2019: Aanwijzing collegeleden in AB 

A. Colleges van BenW van de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier, d.d. 19-06-2019: Jaarverslag en jaarrekening 2018 Novatec
B. Provincie Groningen, d.d. 19-06-2020: Jaarverslag en jaarrekening 2018 Novatec
C. Wsw Adviesraad Novatec, d.d. 19-06-2020: Jaarbericht 2018 Wsw Adviesraad Novatec

6.   Jaarrekening 2019 Novatec in liquidatie
Bijgevoegde documenten:
Memo G.J. Hesselink, d.d. 08-10-2020
Jaarrekening 2019 Novatec in liquidatie, versie 0.2  van 08-10-2020
Concept aanbiedingsbrief aan colleges BenW Noordenveld en Westerkwartier over jaarrekening 2019 Novatec in liquidatie

7.   Toekomst gemeenschappelijke regeling Novatec
a. Inbedding bedrijf Novatec in nieuwe gemeente Westerkwartier
b. Uitvoering Dienstverleningsovereenkomsten met gemeente Noordenveld

8.  Rondvraag

9.  Vaststelling van de volgende vergadering
Op dit moment nog geen duidelijkheid wanneer een volgende vergadering belegd moet worden.

10.   Sluiting